Y Can

Y Can, tất cả các vấn đề cần biết về Y Can. Các tin tức về Y Can mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Y Can tại nhanong.com.vn

Nhận thức vai trò, ý nghĩa của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong phát triển kinh tế, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh chương trình này theo hướng nâng chất lượng để tăng giá trị cho sản phẩm nông sản và các sản phẩm truyền thống dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương. Từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân vùng nông thôn.