mở rộng sản xuất

mở rộng sản xuất, tất cả các vấn đề cần biết về mở rộng sản xuất. Các tin tức về mở rộng sản xuất mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về mở rộng sản xuất tại nhanong.com.vn

Các khoản vay sẽ giúp tăng cường những chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và bao trùm, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 20.000 nông hộ nhỏ tại In-đô-nê-xi-a, Pa-pua Niu Ghi-nê (PNG), Timor-Leste và Việt Nam.