đào tạo

đào tạo, tất cả các vấn đề cần biết về đào tạo. Các tin tức về đào tạo mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đào tạo tại nhanong.com.vn

Từ ngày 20 -22/7/2019, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tổ chức khóa tập huấn TOT “Đào tạo giảng viên nguồn cho các lớp tập huấn về Thực hành tốt và An toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm thương phẩm” cho 20 cán bộ khuyến nông, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông.

Nguồn nhân lực trong nông nghiệp (với tỷ trọng khoảng 46%) chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới. Do vậy, một chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đặt ra. Đó là tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động…