chuỗi giá trị nông nghiệp

chuỗi giá trị nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về chuỗi giá trị nông nghiệp. Các tin tức về chuỗi giá trị nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chuỗi giá trị nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Các khoản vay sẽ giúp tăng cường những chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và bao trùm, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 20.000 nông hộ nhỏ tại In-đô-nê-xi-a, Pa-pua Niu Ghi-nê (PNG), Timor-Leste và Việt Nam.