Bón phân hữu cơ

Bón phân hữu cơ, tất cả các vấn đề cần biết về Bón phân hữu cơ. Các tin tức về Bón phân hữu cơ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Bón phân hữu cơ tại nhanong.com.vn

Phát triển sản xuất phân bón hữu cơ (PBHC) góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay sản xuất PBHC đang gặp nhiều khó khăn, cần có một chiến lược tổng thể và sự vào cuộc của toàn xã hội.